ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ประกาศ Work from Home จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ของบุคลากรเพื่อลดความเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ฉบับที่ 12) ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ให้ผู้บริหารส่วนงานกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from Home) และให้รายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ โดยต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ หากส่วนงานมีภารกิจจำเป็นเร่งด่วน บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้านต้องสามารถเข้าปฏิบัติงานภายในส่วนงานได้ทันที
  2. ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้านลงเวลาเข้า-ออก การปฏิบัติงานผ่านระบบ work.psu.ac.th
  3. ให้ส่วนงานสรุปรายงานบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้านผ่านเว็บไซต์ https://bit.ly/3qu9RA1 เพื่อรายงานต่ออธิการบดีต่อไป
  4. กรณีบุคลากรเดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดสงขลาให้เตรียมบัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงตนอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ และเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยยื่นคำขอต่อหัวหน้าส่วนงาน เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ หรือจุดคัดกรองโรคเมื่อได้รับการเรียกตรวจ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.personnel.psu.ac.th/assets/files/book1.pdf
  5. ส่วนงานสามารถออกประกาศเพิ่มเติมได้โดยไม่ขัดแย้งกับประกาศฉบับนี้
  6. มหาวิทยาลัยจะติดตามความเสี่ยงและประเมินสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และจะออกประกาศมาตรการที่จำเป็นให้ทราบเป็นระยะต่อไป
  7. ในกรณีที่มีข้อต้องวินิจฉัยในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีวิทยาเขตเป็นผู้วินิจฉัย
ประกาศฯ ฉบับที่ 12 https://hatyai.psu.ac.th/sites/files/n9434_work_form_home-12.pdf