ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เชิญร่วมงานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติด้านฮาลาลออนไลน์ 2564 (World Hapex Online 2021)
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสถาบันฮาลาล เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติด้านฮาลาลออนไลน์ 2564 (World Hapex Online 2021) ภายใต้แนวคิด “ฮาลาลไทยในยุค COVID – 19 : โอกาสและความท้าทาย (Halal Thailand in COVID – 19 : Opportunities and Challenges)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยให้เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการด้านฮาลาลในระดับประเทศและนานาชาติ กระตุ้นผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค และบริการด้านฮาลาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความตื่นตัวและสร้างโอกาสในการเผยแพร่แหล่งผลิตและผลิตภัณฑ์ฮาลาลให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ เปิดโอกาสในการขยายตัวของธุรกิจด้านสินค้าและบริการฮาลาลในยุค COVID – 19 และกระตุ้นนักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรภาครัฐและผู้ประกอบการฮาลาลให้รับรู้แนวทางการจัดการธุรกิจรูปแบบใหม่ เพื่อพัฒนาธุรกิจฮาลาลในยุค COVID – 19 ตลอดจนยกระดับและกระตุ้นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ชายแดนใต้ผ่านการยกระดับอุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่ โดยอาศัยกลไกไมซ์รูปแบบใหม่

    โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และช่องทางออนไลน์ ซึ่งจะมีการ Live ผ่าน Facebook Fanpage : World HAPEX และระบบ Zoom Webinar ตั้งแต่เวลา 09.30 – 17.00 น.

    กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การเสวนาหัวข้อ “แหล่งเงินทุนฮาลาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในยุค COVID – 19”, การเสวนาหัวข้อ “บทบาทของหน่วยงานด้านฮาลาลในสถานการณ์โรคระบาด COVID – 19 : โอกาสและความท้าทาย” (ภาคภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ), การปาฐากถาพิเศษ “ฮาลาลไทยในยุค COVID – 19 : โอกาสและความท้าทาย”, การเสวนาหัวข้อ “มาตรฐานตอยยีบันเพื่อสุขภาพและโภชนาการในมุมมองของอิสลามและวิทยาศาสตร์การแพทย์”, การบรรยายเรื่อง “การรับรองมาตรฐานฮาลาลยุค COVID – 19”, การเสวนาหัวข้อ “การปรับกลยุทธ์ทางการตลาดในยุค COVID – 19”, การเสวนาหัวข้อ “หลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาล เรียน 4 เดือน จบแล้วมีงานทำ” ตลอดจนการลงนามบันทักข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันฮาลาลกับสถานบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ อีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เพจ https://www.facebook.com/worldhapex/
โทร. 082-2730548, 074-289292
Mail : halinst.psu@gmail.com
เว็บไซต์ http://halalinst.psu.ac.th/hapex/