ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ระดมนักวิชาการ ร่วมถอดบทเรียนฝ่าวิกฤติสถานการณ์ระบาดในภาคใต้
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดประชุมวิชาการ “Covid-19 in Southern Thailand : Lessons learned from the Crisis ถอดบทเรียนฝ่าวิกฤติสถานการณ์ระบาดในภาคใต้” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ประสบการณ์ที่มหาวิทยาลัยได้จากการให้บริการและการวิจัยในสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูลให้ประชาคมและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนเปิดโอกาสในการรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธาน รองศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงาน คณะวิทยากร ผู้บริหาร นักวิจัย นักวิชาการ และผู้เข้าร่วมประชุม ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีการ Live ผ่าน facebook fanpage : Research and Development Office (RDO), Prince of Songkla University เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 64    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ถือเป็นภาวะวิกฤติของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะในจังหวัดภาคใต้ จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจ เพื่อสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมในการช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในครั้งนี้

    สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถือเป็นหน่วยงานหลักในการสร้างองค์ความรู้ และการนำองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต ได้ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในการร่วมกันทำวิจัยและการศึกษาต่างๆ โดยการประชุมในครั้งนี้ จะเป็นการนำเสนอการดำเนินการในภาคส่วนต่างๆ ที่ผ่านมา การนำเสนอผลงานวิจัย การให้ความรู้ที่ลงลึกในเชิงวิชาการด้านการตรวจสอบสายพันธุ์เชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ร่วมด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการที่จะแสดงถึงความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

    เชื่อว่าการประชุมในครั้งนี้จะนำมาซึ่งประโยชน์ในการรับมือกับสถานการณ์ระบาดของเชื้อโควิด-19 ผู้เข้าร่วมประชุม ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ นักวิจัย นักศึกษา ภาคธุรกิจ หรือประชาชนทั่วไป สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ ที่ได้จากการรับฟังและการแลกเปลี่ยนจากการประชุมครั้งนี้ไปปรับใช้ในการรับมือวิฤติสถานการณ์ระบาด    รองศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า สืบเนื่องตั้งแต่การแพร่ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2562 – ปัจจุบัน และได้ทวีความรุนแรงจนกระทั่งกลายเป็นวิกฤติทางสาธารณสุขระดับโลก ส่งผลกระทบที่รุนแรงไม่เพียงต่อสภาวะทางสุขภาพของประชากรโลก หากรวมไปถึงระบบเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนวิถีการดำรงชีวิตอย่างกว้างขวาง

    หน่วยงานสาธารณสุขทั้งระดับโลก ประเทศ จังหวัด มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลต่างๆ รวมถึงโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ต่างได้เรียนรู้และรู้จักกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นมากขึ้น ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมกันถอดบทเรียน เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ ตามพระราชปณิธานของพระราชบิดา “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”    ภายในงานมีการเสวนา ”ถอดบทเรียน การระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในภาคใต้” โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายแพทย์ อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา นายแพทย์ อนุรักษ์ สารภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา นายแพทย์ กู้ศักดิ์ บำรุงเสนา โรงพยาบาลสงขลา นายภูมิกิตต์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการเสวนาโดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การบรรยาย “บทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” การนำเสนอผลการวิจัย ตลอดจนการประชุมเชิงปฏิบัติการ : Covid-19 Sequencing & Analysis อีกด้วย