ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ พร้อมช่วยนักศึกษาจากผลกระทบ COVID ต่อเนื่อง ย้ำทุกคนต้องจบการศึกษา
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เดินหน้าช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ต่อเนื่อง จัดสรรทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือกรณีนักศึกษาติดเชื้อ ให้เช่าคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อสนับสนุนการเรียนออนไลน์ และจัดหอพักกรณีจำเป็น เน้นย้ำนักศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาทุกคน    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เผยว่า การดูแลช่วยเหลือนักศึกษาเป็นนโยบายหนึ่งที่สำคัญของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นภารกิจและหัวใจสำคัญของฝ่ายพัฒนานักศึกษาในการช่วยเหลือดูแลนักศึกษาให้สามารถศึกษาจนสำเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ 

    เมื่อเกิดภาวะวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประเทศ รวมถึงการจัดการเรียนการสอน การเปิดปิดหอพัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ให้ความช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน โดยการลดค่าธรรมการศึกษาภาคปกติร้อยละ 20 ภาคการศึกษาฤดูร้อนร้อยละ 30 และลดค่าธรรมเนียมหอพักร้อยละ 10 และยังได้ให้ความช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษา และให้เงินช่วยเหลือกรณีนักศึกษาติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) วงเงินรวม 150,000,000 บาท โดยเริ่มจัดสรรตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 โดยให้แต่ละวิทยาเขตจัดสรรตามความจำเป็นของนักศึกษา ซึ่งคงเหลือวงเงินจำนวน 45,000,000 บาท โดยนำมาจัดสรรให้วิทยาเขตต่างๆ ในปีการศึกษา 2564     สำหรับทุนการศึกษา แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ทุนการศึกษาทั่วไป (จัดสรรตามความเหมาะสม) ทุนทำงานแลกเปลี่ยน (ชั่วโมงละ 50 บาท) และทุนอาหารกลางวัน (วันละ 50 บาท หรือ 5,000 บาทต่อภาคการศึกษา) โดยจัดสรรให้ทุกวิทยาเขต แต่ละวิทยาเขตจัดสรรให้แต่ละคณะ และคณะจะดำเนินการจัดสรรแก่นักศึกษาตามความเหมาะสม ซึ่งคาดว่าจะจัดสรรได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 และวิทยาเขตภูเก็ตจะดำเนินการภายในเดือนกันยายน 2564

    รวมทั้ง สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยังมีการระดมทุน ชื่อว่า “กองทุนรวมใจสีบลูเพื่อน้อง” มอบเงินจำนวน 600,000 บาท เพื่อเป็นทุนค่าอาหารกลางวัน มหาวิทยาลัยได้นำเงินดังกล่าวมาจัดสรรตามสัดส่วนของนักศึกษาแต่ละวิทยาเขต

    นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ โดยให้นักศึกษาเช่า 200 บาทต่อเดือน จำนวน 300 เครื่อง โดยกระจายตามสัดส่วนของนักศึกษาทั้ง 5 วิทยาเขต     เนื่องจากในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยได้มีประกาศให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 100% ซึ่งมีนักศึกษาบางส่วนที่มีความจำเป็นไม่สามารถเรียนออนไลน์ที่บ้านได้ เนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น นักศึกษาฝึกสหกิจ นักศึกษาที่ต้องทำโครงงาน หรือ โปรเจค จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ หรือ ห้องปฏิบัติการ และต้องทำงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น มหาวิทยาลัยจึงอนุญาตให้นักศึกษาที่มีความจำเป็นจริงๆ สามารถเรียนออนไลน์ที่หอพักและพักในหอพักในมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมถึงการดูแลโรงอาหารมหาวิทยาลัย มีการจัดการอย่างเป็นระบบตามมาตรการของสาธารณสุขอีกด้วย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น จึงจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาต้องพยายามปรับตัวในการเรียนออนไลน์ที่บ้าน เชื่อว่านักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะสามารถจัดการสิ่งเหล่านี้ และผ่านพ้นไปได้ หากมีสิ่งใดที่มหาวิทยาลัยสามารถให้การช่วยเหลือดูแล สามาถติดต่อมาได้เสมอ

    “อย่างไรก็ตาม นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้องสำเร็จการศึกษาให้ได้ ซึ่งถือเป็นหน้าที่สำคัญของมหาวิทยาลัยในการพัฒนานักศึกษาให้ได้เรียนรู้และประสบความสำเร็จในการศึกษา ขอส่งความห่วงใยและกำลังใจแก่นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาบัยสงขลานครินทร์ทุกคน รวมถึงขอส่งความปราถนาดี ความรัก ความคิดถึง แก่ผู้ปกครองและประชาชนชาวไทยทุกคน” ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ กล่าวทิ้งท้าย