ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เดือนสิงหาคม 2564
    สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 อบรมนอกเวลาราชการ (วันเสาร์-วันอาทิตย์) โดยมีหลักสูตรฝึกอบรม ทั้งแบบ Online และ On-site 

โดยรายการหลักสูตรฝึกอบรม มีดังนี้

1. การจัดการฐานข้อมูลด้วย Database in Excel รุ่นที่ 2/64 (อบรมแบบ Online สอนสดผ่านระบบ Zoom)
อบรม 7-8 ส.ค. 64 เวลา 09.00-16.00 น. (อบรมจำนวน 12 ชั่วโมง)

2. เทคนิคการจัดรูปเล่มรายงาน/โครงงานด้วย Word รุ่นที่ 2/64 (อบรมแบบ Online สอนสดผ่านระบบ Zoom)
อบรม 7 ส.ค. 64 เวลา 09.00-16.00 น. (อบรมจำนวน 6 ชั่วโมง)

3. การออกแบบและสร้างระบบฐานข้อมูลด้วย Access Level 1 รุ่นที่ 2/64 (อบรมแบบ Online สอนสดผ่านระบบ Zoom)
อบรม 21, 22, 28 และ 29 ส.ค. 64 เวลา 09.00-16.00 น. (อบรมจำนวน 18 ชั่วโมง)

4. Graphic Design with Photoshop รุ่นที่ 2/64 (อบรมแบบ On-site ณ อาคารสำนักนวัตกรรมดิจิทัลฯ)
อบรม 21-22 ส.ค. 64 เวลา 09.00-16.00 น. (อบรมจำนวน 12 ชั่วโมง)

5. การทำรายงานสรุปด้วย PivotTable and PivotChart in Excel รุ่นที่ 2/64 (อบรมแบบ Online สอนสดผ่านระบบ Zoom)
อบรม 28-29 ส.ค. 64 เวลา 09.00-16.00 น. (อบรมจำนวน 12 ชั่วโมง)

6. การสร้างงานกราฟิกด้วย Illustrator รุ่นที่ 2/64 (อบรมแบบ On-site ณ อาคารสำนักนวัตกรรมดิจิทัลฯ)
อบรม 28-29 ส.ค. 64 เวลา 09.00-16.00 น. (อบรมจำนวน 12 ชั่วโมง)

ดูรายละเอียดหลักสูตรและสมัครอบรมได้ที่เว็บไซต์ https://training.cc.psu.ac.th
(มีเปิดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลากหลายหลักสูตร มีทั้งโครงการอบรมในเวลา-นอกเวลาราชการ)
ทั้งนี้ ทุกหลักสูตรรับ "วุฒิบัตร" เมื่ออบรมตามเงื่อนไขของสำนักฯ
[หลักสูตรอบรมจำนวน 12 ชั่วโมง วุฒิบัตรใช้แนบสอบข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นได้]

สอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ งานบริการวิชาการ ฝ่ายบริหารจัดการ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ. โทรศัพท์ 0-7428-2106, 0-7428-2109 และ 0-7428-2115 (โทรภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ 2106, 2109 และ 2115) เว็บไซต์สำนักนวัตกรรมดิจิทัลฯ https://diis.psu.ac.th เพจเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/PSUDIIS