ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.สงขลานครินทร์ อันดับ 4 ของประเทศ จัดอันดับโดย The CWTS Leiden Ranking 2021
    สถาบันจัดอันดับโลก The CWTS Leiden Ranking 2021 จัดให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นอันดับ 4 ของประเทศจากสัดส่วนของผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงมากในระดับ top 1% ของโลก

    อ้างอิง https://www.leidenranking.com/ranking/2021/list