ข่าวชาวสงขลานครินทร์

อธิการบดี ม.อ. ได้รับคัดเลือกให้เป็นเภสัชกรดีเด่น ด้านสาขาเภสัชกรการศึกษา
    ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับคัดเลือกเป็นเภสัชกรดีเด่น ประจำปี 2563 - 2564 ด้านสาขาเภสัชกรการศึกษา จากชมรมเภสัชกรภาคใต้ โดยมี นางสุจิตา กุลถวายพร เภสัชกรเชี่ยวชาญ ประธานชมรมเภสัชกรภาคใต้ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ. ชิตชไม โอวาทฬารพร รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้ามอบโล่และแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 64    สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเภสัชกรดีเด่น ประจำปี 2563-2564 จากชมรมเภสัชกรภาคใต้ ในแต่ละด้าน มีดังนี้ 

ด้านสาขาเภสัชกรการศึกษา ได้แก่ ผศ. ดร.ภก.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ. ดร.ภญ.ฐิติมา ด้วงเงิน หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกด้านสาขาเภสัชกรรมชุมชน ได้แก่ ภก.ทรงพร โพชนุกูล ศิษย์เก่ารุ่นที่ 26 ภก.ปณิธิ อมรวัตพงศ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 27

ด้านสาขาเภสัชกรการตลาดและเภสัชกรรมอุตสาหการ ได้แก่ ภญ.กิตติยา ขอถาวรวงศ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 22 ภญ.ลักษณ์ศิริน ศิริเสถียร ศิษย์เก่ารุ่นที่ 24

ด้านสาขาบริการสาธารณสุข ได้แก่ ภญ.รุ่งนภา ทรงศิริพันธุ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 7 ภก.ดุสิต ศุภวัฒนาวงศ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 12

เภสัชกรภาคใต้ต้นแบบดีเด่น (เน้นสร้างประโยชน์แก่สังคม) ได้แก่ ภญ.สุวิมล อนันต์ศิริภัณฑ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3 ภก.มามุ ตาเหร์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 11

เภสัชกรภาคใต้รุ่นใหม่ดีเด่น ได้แก่ ภญ.โศภิต สิทธิพันธ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 27 ภญ.อารยา บุญมี (ศิษย์เก่าสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)