ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.สงขลานครินทร์ จับมือ เอกชน ปั้นบัณฑิตสมรรถนะดิจิทัล
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย คณะวิทยาการจัดการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษัท สมาร์ท ไอโอที เทคโนโลยี จำกัด เพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ขับเคลื่อนความสามารถของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติงาน และมีสมรรถนะดิจิทัล มีความรู้ความสามารถด้านไอโอที ดิจิตอล เทคโนโลยี โมบาย แอปพลิเคชั่น แพลตฟอร์ม บล็อกเชน และคริปโตเคอเรนซี ให้เพียงพอกับความต้องการในตลาดแรงงานที่ยังขาดแคลนและมีความต้องการอยู่เป็นจํานวนมาก อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต โดยมี ผศ. ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย นายธนบูรณ์ มิ่งแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สมาร์ท ไอโอที เทคโนโลยี ร่วมลงนาม เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 64    ผศ. ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาการจัดการ ที่มุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับประเทศด้านการจัดการ ด้วยการจัดหลักสูตรที่ทันสมัยและเป็นสากลด้านบริหารธุรกิจ เพื่อสร้างให้เกิดบัณฑิตนักบริหาร และผู้ประกอบการที่มีภาวะผู้นำ มีสมรรถนะดิจิทัล และมีความคิดสร้างสรรค์ ที่จะพัฒนาเป็นนวัตกรรมด้านการจัดการ และบริการวิชาการ ให้เป็นศูนย์กลางของภาคใต้ สามารถขับเคลื่อนชุมชนและสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันนอกเหนือจากความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ (Hard Skills) ที่ทางคณะและมหาวิทยาลัยสอนอยู่นั้น อาจไม่เพียงพอที่จะทำให้นักศึกษาเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและองค์กร บัณฑิตพันธุ์ใหม่ของคณะวิทยาการจัดการจำเป็นต้องมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย     ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษามากมาย อาทิ บริษัท เอสเอพี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ศาลาแดง จำกัด และบริษัทไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด ผ่านหลักสูตร การใช้ซอฟแวร์ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวมสำหรับงานด้านการเงินและบัญชี     “ความร่วมมือกับบริษัท สมาร์ท ไอโอที เทคโนโลยี จํากัด ในครั้งนี้ ซึ่งบริษัทมีความเชี่ยวชาญด้านไอโอที ดิจิตอล เทคโนโลยี โมบาย แอปพลิเคชั่น แพลตฟอร์ม บล็อคเชน และคริปโตเคอเรนซี เมื่อนำมาผสมผสาน แลกเปลี่ยน และปฏิบัติงานร่วมกันกับทางคณาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการ ถือเป็นการเสริมแรงในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและนักศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมสำหรับการทำงานได้อย่างแท้จริง” ผศ. ธีรวัฒน์ กล่าว