ข่าวชาวสงขลานครินทร์

13 มีนาคม 2564 53 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    ท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ท่านผู้มีเกียรติ ที่เคารพทุกท่าน  
        
    นับตั้งแต่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฉบับแรกมีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ 13 มีนาคม 2511 ในวาระครบ 53 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผมมีความภาคภูมิใจที่จะเรียนให้ทุกท่านทราบว่า บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินภารกิจในฐานะสถาบันอุดมศึกษาของภาคใต้และของประเทศ และพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ โดยการผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การแก้ปัญหาของประเทศ มาครบระยะเวลา 53 ปี และได้ผลิตบัณฑิตออกรับใช้ประเทศชาติเป็นจำนวนกว่า 200,000 คน

    เหนือสิ่งอื่นใด เราได้ก้าวเดินตามพระปณิธานของ สมเด็จพระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์ ที่ทรงขอให้ถือประโยชน์ของผู้อื่นเหนือประโยชน์ส่วนตน โดยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการบรรเทาปัญหาของพื้นที่ภาคใต้เมื่อเกิดวิกฤติ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ภัยที่เกิดจากความขัดแย้งของมนุษย์ และปัญหาอื่นๆ ที่กระทบต่อการดำเนินชีวิต จนเป็นที่ชื่นชมและยอมรับจากชุมชน
จนถึงวันนี้ถือได้ว่า เราเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมสำหรับการก้าวสู่ทศวรรษที่ 6 แห่งการก่อตั้ง มีการปรับตัวตามโลกและการศึกษาที่บริบทเปลี่ยนไป รวมทั้งทำความเข้าใจ ความหมายและการมีอยู่ของตนเองในโลกยุคใหม่  และถึงแม้ว่าเราได้เปลี่ยนระบบการบริหารงานจากการเป็นส่วนราชการมาเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ แต่มหาวิทยาลัยก็ยังแน่วแน่ในปณิธานของสงขลานครินทร์ ในการยึดถือการทำประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์และสังคมส่วนรวมเป็นหลัก และคงความเป็นผู้นำทั้งด้านวิชาการและเทคโนโลยีในภูมิภาค  

    เมื่อมองไปข้างหน้า มีหลายภารกิจที่เราจะต้องสานต่อให้ประสบความสำเร็จเพราะเป็นความคาดหวัง ของสังคมตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติและนานาชาติ ที่จะทำให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความหมาย และดำรงอยู่อย่างมีคุณค่าเต็มภาคภูมินั่นคือ การนำระบบ PSU System มาเป็นหลักในการช่วยพัฒนาพื้นที่เมืองหลักเมืองรองของภาคใต้ ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ในมิติของสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ไม่ใช่มิติทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวการเป็นสะพานเชื่อมโยงพื้นที่ภาคใต้ทั้ง 2 ฝั่งมหาสมุทรในเชิงเศรษฐกิจการเมืองสังคมเข้าด้วยกันการเป็นตัวหลักในการเชื่อมอาเซียนเหนือกับอาเซียนใต้ซึ่งมีความต่างด้านภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม และการเป็นหน่วยงานหลักในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้สามารถตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนในเวทีโลก

    หลังจาก 13 มีนาคมนี้ เป็นวาระแห่งการย่างเข้า 54 ปีของการสถาปนา “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ซึ่งจะยังคงเป็นสถาบันที่จะบ่มเพาะให้คนรุ่นใหม่ได้ค้นพบศักยภาพของตัวเอง เพื่อที่จะออกไปทำประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์ โดยจะได้ค้นหาองค์ความรู้จากทรัพยากรและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ในพื้นที่ภาคใต้และ การร่วมมือกับนานาชาติ  โดยระบบ PSU System จะสานพลังปัญญาและหล่อหลอมให้ชาวสงขลานครินทร์ได้มุ่งมั่นในการใช้ศักยภาพ เพื่อความสำเร็จทั้งต่อตัวเองและผู้อื่น  

    ชาวม.อ.ยังคงความมุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันหนึ่ง ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตอบโจทย์สำหรับการแก้ปัญหาภาคใต้และประเทศชาติ ตลอดไป

    ขอบคุณครับ