"/> มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เชิญส่งบทความร่วมโครงการ "มหัศจรรย์นมแม่ ครั้งที่ 9" ประจำปี 2564




    นมแม่ คือ การเริ่มต้นชีวิตที่ดีที่สุดสำหรับทารก มีความสำคัญและให้ประโยชน์แก่ทั้งทารก มารดา และครอบครัวส่งผลถึงเศรษฐกิจและสุขภาพของประชากรระดับประเทศทั่วโลก

    คณะกรรมการส่งเสริมการให้นมบุตรและพัฒนาเด็ก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ขอเชิญบุคลากร และผู้สนใจที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เข้าร่วมกิจกรรม “คุณแม่คนดีที่ 1” โครงการมหัศจรรย์นมแม่ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยส่งบทความเล่าเรื่องในหัวข้อ “เรื่องเล่านมแม่ถึงลูกรัก” เกี่ยวกับเส้นทางการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และความรู้สึกที่เกิดขึ้น ความยาวประมาณ 1 หน้าระดาษ A4 

คุณแม่ที่ส่งบทความเข้าร่วมกิจกรรมทางไปรษณีย์หรือส่งทาง
email : breastfeeding.medpsu@gmail.com จะได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกทุกท่าน

เกณฑ์การสมัคร มีดังนี้

กลุ่มที่ 1 ให้นมแม่อย่างเดียวได้นาน 6เดือน
- ลูกมีอายุครบ 6 เดือนและไม่ถึง 2 ปี ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
- ให้กินนมแม่อย่างเดียวได้นาน 6 เดือน 
- ขณะนี้ยังคงให้นมแม่อยู่อย่างต่อเนื่อง

กลุ่มที่ 2 ให้นมแม่นานต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี
- ลูกมีอายุตั้งแต่ 2 ปีบริบรูณ์ ขึ้นไป ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
- ให้กินนมแม่อย่างเดียวได้นาน 6 เดือน 
- ขณะนี้ยังคงให้นมแม่อยู่อย่างต่อเนื่อง

    กำหนดส่งบทความภายใน 31 กรกฎาคม 2564 และจะจัดแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "คุณแม่คนดีที่ 1" พร้อมรูปถ่ายแม่ลูก ผ่าน Facebook : คลินิกนมแม่ ม.อ. https://www.facebook.com/breastfeedingpsu ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564