ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ แสดงความยินดีนักศึกษารับรางวัลสหกิจศึกษาฯ ดีเด่นระดับชาติ
    วันที่ 6 ก.ค. 64 ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 และประจำปี พ.ศ. 2564 โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศผลรางวัล ในงานวันสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

    โดยผลงานของนักศึกษาจากเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่างได้รับรางวัลดีเด่นและรองดีเด่นรวม 6 รางวัล ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 5 รางวัล ดังนี้1. นางสาวณิชยา เกตุสว่างวงค์ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รับรางวัลรองดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2563 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการแตกลายของไม้บาง Sapele หลังกระบวนการปิดผิวบนแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง”2. นางสาวพิชญ์ภณิตา กำพลพัฒน์เดชาธร ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รับรางวัลรองดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2563 ด้านนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ผลงานเรื่อง “การตรวจสอบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรอยเชื่อมภายในเบลโลว์”3. นายเดชาพล สภาพันธ์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รางวัลดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2564 ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ผลงานเรื่อง “PRE-B : Mobile Precast Beam Solution พรีบี : แบบหล่อคานคอนกรีตสำเร็จรูปแบบเคลื่อนที่”