ข่าวชาวสงขลานครินทร์

นักศึกษาใหม่ร่วมสืบสานปณิธาน ม.อ. “ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับ องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา จัดกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ ตอน Our Soul is for the Benefit of Mankind ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ New Normal โดยมีนักศึกษาใหม่กว่า 2,500 คน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ในภูมิลำเนาของตนเองและพื้นที่สาธารณะ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของตนเองโดยการโพสต์รูป/คลิปกิจกรรมผ่านทาง Facebook พร้อมทั้งติดแฮชแท็ก #PSUFreshmen64Volunteer เพื่อ Challenge อย่างสร้างสรรค์เชิญชวนเพื่อนนักศึกษาใหม่ให้เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา    โดยมีลักษณะของกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ประกอบด้วย กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ศาสนสถาน พื้นที่สาธารณะ เช่น การเก็บขยะ การทำความสะอาดวัด การทำความสะอาดมัสยิด หรือสถานที่ท่องเที่ยวในภูมิลำเนาของนักศึกษา การบริจาคสิ่งของเหลือใช้แก่หน่วยงาน/มูลนิธิ เพื่อส่งต่อไปยังผู้ต้องการความช่วยเหลือ กิจกรรมอาสาสมัครร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น และการบริจาคโลหิต    ทั้งนี้ นอกจากกิจกรรมดังกล่าวจะมุ่งเน้นการส่งเสริมจิตสาธารณะ เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแก่นักศึกษาแล้ว ยังสามารถสร้างคุณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมได้อีกด้วย