ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สภาพนักงานสงขลานครินทร์ องค์การนักศึกษา และสมาคมศิษย์เก่า เปิดโครงการบริจาคโลหิต 55 แสนซีซี 55 ปี
    สภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ องค์การบริหารองค์การนักศึกษา 5 วิทยาเขต และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมพลังเปิดโครงการบริจาคโลหิต 55 แสนซีซี 55 ปี     วันที่ 11 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดโครงการชาวสงขลานครินทร์ ร่วมใจบริจาคโลหิต 55 แสนซีซี 55 ปี ม.อ. ที่ลานกิจกรรมลาแมสะมิแล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คาดว่าบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนจะร่วมกันบริจาคโลหิต ไม่น้อยกว่า 5,500,000 CC (ห้าล้านห้าแสน ซีซี) จากผู้ร่วมบริจาคไม่น้อยกว่า 3,000 คน ตลอดระยะเวลา 1 ปี 
โครงการชาวสงขลานครินทร์ ร่วมใจบริจาคโลหิต 55 แสนซีซี 55 ปี ม.อ. จัดขึ้นพร้อมกันในทุกวิทยาเขตคือ ปัตตานี หาดใหญ่ ตรัง ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี สำหรับวิทยาเขตปัตตานีมีบุคลากรและนักศึกษาแจ้งความจำนงร่วมบริจาคโลหิตแล้ว ประมาณ 200 คน โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา สภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานที่มารับบริจาคโลหิต โดยมีอุปกรณ์พร้อมจะสามารถรับบริจาคโลหิตครั้งนี้ได้มากกว่า 300 คน

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา สายพันใหม่ 2019 (COVID -19) ในประเทศไทย ส่งผลให้คลังโลหิตสำรองของโรงพยาบาลต่างๆ มีโลหิตสำรองลดน้อยลงไปมาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ตั้งปณิธานที่จะมุ่งมั่นทำภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ ให้สัมฤทธิ์ผลตามรอยเบื้องยุคลบาทของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ดังพระราชดำรัสของพระองค์ท่านที่ว่า "ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" เนื่องในโอกาสย่างเข้าสู่ปีที่ 55 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บุคลากร นักศึกษา รวมกันทั้ง 5 วิทยาเขต ไม่ต่ำกว่า 40,000 คน รวมถึงมีศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปไม่น้อยกว่า 500,000 คน จึงร่วมใจกันจัดกิจกรรมประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ในครั้งนี้ 

    สภาพนักงานวิทยาเขต 5 วิทยาเขต โดยการนำของนายเรวัต รัตนกาญจน์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ประธานอนุกรรมการสภาวิทยาเขต ทั้ง 5 วิทยาเขต องค์การบริหารองค์การนักศึกษาทั้ง 5 วิทยาเขต และสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมดังกล่าว ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะครบรอบ 55 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ในปี 2565 จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตขึ้น โดยตั้งเป้าหมายการบริจาคโลหิตให้ได้จากการบริจาคของบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป จำนวน 5,500,000 CC (ห้าล้านห้าแสน ซีซี) ผู้มาบริจาคไม่ต่ำกว่า 3,000 คน นับตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564 ไปจนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2565 โดยสามารถบริจาคได้ที่หน่วยบริจาคโลหิตเคลื่อนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต รวมทั้งสามารถบริจาคได้ที่โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ผู้บริจาคโลหิตครบ 3 ครั้ง รับเสื้อที่ระลึกฟรี 1 ตัว โดยส่งผลการบริจาคเข้ามายังระบบที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นที่ https://www.facebook.com/55ypsu/