ข่าวชาวสงขลานครินทร์

แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ของบุคลากร ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ออกประกาศ แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ของบุคลากร วิทยาเขตหาดใหญ่ (ฉบับที่ 11) เพื่อสกัดกั้นการระบาดของโรคโควิด-19 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 46/2564 ซึ่งกำหนดมาตรการเร่งด่วนให้ส่วนราชการดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งสูงสุดจำนวนร้อยละ 50 ของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดแนวทาง ดังนี้

1. ให้ผู้บริหารส่วนงานกำหนดแนวทางปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ และยังมีบุคลากรปฏิบัติงานในหน่วยงานแบบปกติ (Work on-site) หากส่วนงานมีภารกิจเร่งด่วน บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้านต้องสามารถเข้าปฏิบัติงานภายในส่วนงานได้ทันที

2. ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้านลงเวลาเข้า-ออกการปฏิบัติงานผ่านระบบ work.psu.ac.th

3. ให้ส่วนงานสรุปรายงานบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้านผ่านเว็บไซต์ https://bit.ly/3qu9RA1 เพื่อรายงานต่ออธิการบดี

4. กรณีบุคลากรเดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดสงขลาให้เตรียม

- บัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงตนอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ 
- เอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยยื่นคำขอต่อหัวหน้าส่วนงาน เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ หรือจุดคัดกรองโรค เมื่อได้รับการเรียกตรวจ 
- Download แบบฟอร์มได้ที่ http://www.personnel.psu.ac.th/assets/files/book1.pdf

5. ส่วนงานสามารถออกประกาศเพิ่มเติมได้โดยไม่ขัดกับประกาศฉบับนี้

6. มหาวิทยาลัยจะติดตามความเสี่ยงและประเมินสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และจะออก ประกาศมาตรการที่จำเป็นให้ทราบเป็นระยะ

7. กรณีมีข้อต้องวินิจฉัยในการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีวิทยาเขตเป็นผู้วินิจฉัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. - 27 ก.ค. 2564

ประกาศฯ ฉบับที่ 11 https://hatyai.psu.ac.th/sites/files/n9434_Workfromhome1.pdf