ข่าวชาวสงขลานครินทร์

Scimago จัดอันดับสงขลานครินทร์ อันดับ 5 มหาวิทยาลัยไทย และอันดับ 3 ใน 4 สาขาวิชา
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับ 5 มหาวิทยาลัยไทย จากการจัดอันดับโดย Scimago Institutions Rankings 2021 ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับจากประเทศสเปน เมื่อดูรายสาขาวิชา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ในอันดับ 3 ของมหาวิทยาลัยไทย ใน 4 สาขาวิชา ประกอบด้วย

- Agricultural and Biological Sciences  
- Business, Management and Accounting  
- Dentistry  
- Physics and Astronomy  

ทั้งนี้ มี 27 มหาวิทยาลัยของไทยติดอันดับโลก Scimago Institutions Rankings 2021

อ้างอิง University Rankings - Thailand 2021 (scimagoir.com)

สำหรับเกณฑ์ในการจัดอันดับใน Scimago Institutions Rankings 2021 ประกอบด้วยตัวชี้วัดและน้ำหนักคะแนน ดังนี้ ด้านการวิจัย – Research (50%) ด้านนวัตกรรม – Innovation (30%) ด้านสังคม – Societal (20%)