ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.สงขลานครินทร์ สุราษฎร์ฯ ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (SDGs) มุ่งสู่การเป็น Green and Clean Campus
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยงานบริหารทรัพย์สิน สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ชวนชมความสวยงามของทุ่งดอกปอเทือง ดอกคอสมอส ดอกทานตะวัน และพันธ์ไม้ดอกนานาพันธุ์ที่กำลังเติบโต ดอกไม้เบ่งบานเหลืองอร่ามปกคลุมพื้นที่ด้านหลังอาคารศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals –SDGs) เพื่อก้าวเข้าสู่ Green and Clean Campus ของวิทยาเขตอย่างเต็มรูปแบบ    รศ. ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals –SDGs) เพื่อก้าวเข้าสู่ Green and Clean Campus วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้ตอบรับในการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว โดยการเปลี่ยนขยะ เศษใบไม้ และของเสียอื่นๆ มาทำเป็นปุ๋ย ผลิตถ่านและน้ำส้มควันไม้ จากเศษไม้แล้วนำไปกำจัดวัชพืช นอกจากนั้นได้ปรับและพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย จำนวนกว่า 12 ไร่ บริเวณด้านข้างหลังอาคารศูนย์การเรียนรู้ โดยปลูกพันธุ์ไม้ เพื่อเป็นการผลิตกิ่งพันธุ์มาปลูกในวิทยาเขตและแจกจ่าย ไปยังวิทยาเขตอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยในขณะนี้มีการปลูกต้นไม้พันธุ์หลากหลายชนิด เช่น คริสติน่า ไทรเกาหลี ไทรอังกฤษ ไทรยอดทอง ไทรอินโด พุดศุภโชค พวงแสด ดอนญ่า สนหอม หงส์ฟู่ และเอื้องทอง  และมีการปลูกไม้ดอก เช่น ทานตะวัน คอสมอส และปอเทือง เพื่อความสวยงามและเก็บเมล็ดพันธ์ไว้ใช้ในอนาคต นอกจากนี้เพื่อปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้และอยู่อาศัยให้มากที่สุด และพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สู่การเป็น Green and Clean Campus เต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals –SDGs)