ข่าวชาวสงขลานครินทร์

วิศวะฯ ม.อ. จับมือ สมาคมศิษย์เก่า และ วสท. เปิดเสวนา ‘BIM จะเปลี่ยนวงการก่อสร้างได้จริงหรือ?’
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดโครงการเสวนาเรื่อง “BIM จะเปลี่ยนวงการก่อสร้างได้จริงหรือ?”  โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด รศ. ดร.วิริยะ ทองเรือง รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะวิทยากร ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง ผู้ผลิต ที่ปรึกษา ผู้ออกแบบ และผู้สนใจ เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมดงยาง 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 64 


       
    ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนกลยุทธ์กับหน่วยงานภายนอก โดยสนับสนุนกิจกรรมให้มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง BIM แก่วิศวกรและผู้สนใจในพื้นที่ภาคใต้ เนื่องจากปัจจุบันงานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมเป็นงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น จำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบด้านและเข้าใจองค์ประกอบสำคัญ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทุกส่วน โดยเฉพาะจุดสำคัญที่จะส่งผลต่อภาพรวมทั้งระบบในเชิงการใช้งานและคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการและความเกี่ยวพันธ์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบ การปรับแก้ไขแบบ การทำแบบก่อสร้าง และการประสานการทำงานร่วมกัน


        
        รศ. ดร.วิริยะ ทองเรือง รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประยุกต์ใช้ “BIM” (Building Information Modeling) ในงานก่อสร้าง ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต โดยปัจจัยที่จะส่งผลต่อการประยุกต์ใช้ BIM ล้วนเกิดขึ้นจากความต้องการที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการทำงานให้มีความถูกต้อง ขจัดข้อผิดพลาด และลดค่าใช้จ่าย ทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน นำไปสู่การทำงานด้านก่อสร้างได้อย่างยั่งยืน ซึ่งทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้นำมาใช้ในส่วนหนึ่งของวิชาเรียน และการทำ Project ของนักศึกษา รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานอาคารตึก สตางค์ มงคลสุข อีกด้วย