ข่าวชาวสงขลานครินทร์

แผนการกระจายวัคซีนโควิด-19 ของ ม.สงขลานครินทร์ ให้กับประชาชนและบุคลากร
    โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วางแผนฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน บุคลากรและนักศึกษา    นายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับจัดสรรวัคซีน สำหรับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 500,000 โดส คาดว่าจะได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกา และมหาวิทยาลัยมีแผนการกระจายวัคซีนที่จะได้รับให้กับบุคลากร ซึ่งคาดว่าวัคซีน จะมาถึงในต้นเดือนกรกฎาคม 2564

วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้รับ 8,500 โดส ฉีดที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี ได้รับ 1,200 โดส ฉีดที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จ.ปัตตานี 

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้รับ 1,000 โดส ฉีดที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 

และวิทยาเขตตรัง ได้รับ 500 โดส ฉีดที่โรงพยาบาลตรัง    ตามขั้นตอนวัคซีนจะจัดสรรมายังสาธารณสุขจังหวัด แล้วส่งต่อให้โรงพยาบาล คาดว่าจะมาถึงต้นเดือนกรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์มีเป้าหมายจะฉีดวัคซีนแก่บุคลากรให้ได้วันละ 500 คน ตามแผนฉีดวัคซีนจะเสร็จสิ้นภายใน 3 สัปดาห์ โดยวัคซีนแอสตราเซเนกา เมื่อฉีดเข็มที่ 1 เดือนกรกฏาคม 2564 จะได้ฉีดเข็มที่ 2 ห่างออกไป 12 สัปดาห์ คือเดือนตุลาคม 2564

    โดยจะฉีดให้บุคลากรทุกระดับ โดยเฉพาะบุคลากรด่านหน้าที่มีความเสี่ยง เช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และนักศึกษาที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ       สำหรับประชาชนมีแผนการฉีดวัคซีน โดยกระจายวัคซีน ให้ผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี และ 7 กลุ่มโรค ในเดือนมิถุนายน และกรกฏาคม จากนั้นฉีดให้กับกลุ่มทั่วไปอายุ 18-59 ปี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม เป็นต้นไป โดยจังหวัดสงขลาได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเนื่องจากสงขลาอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อเกิน 100 คน ในช่วงที่ผ่านมา 

    ประชาชน บุคลากร และนักศึกษา หากฉีดวัคซีนแล้วพบปัญหา สามารถมาพบแพทย์ได้ที่คลินิกปฐมภูมิ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  

    

    ปัจจุบันโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ฉีดวัคซีนไปแล้วจำนวน 8,344 โดส จากที่มีผู้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564 จำนวน 15,060 คน คิดเป็นร้อยละ 55.4

    สำหรับการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนาม ในความดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีเตียงพร้อมรองรับ 200 เตียง ขณะนี้มีผู้ที่กำลังรักษา 174 คน

    จังหวัดภูเก็ต ใช้พื้นที่ PSU Sports Complex มีเตียง พร้อมรองรับ 170 เตียง ขณะนี้มีผู้ที่กำลังรักษา 17 คน

    จังหวัดปัตตานี (พักที่หอพัก 6) มีเตียงรองรับ 292 คน ขณะนี้มีผู้กำลังรักษา 267 คน

    จังหวัดตรัง ที่อาคารยิมเนเซียม ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีเตียงรองรับ 180 เตียง ขณะนี้มีผู้ที่กำลังรักษา 84 คน