ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะทรัพย์ฯ ม.อ. จับมือ สมาคมศิษย์เก่าฯ เปิด “NR Market Place” เชื่อมตลาดออนไลน์-ออฟไลน์ ดันศักยภาพนักศึกษาสู่ผู้ประกอบการ
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้าง NR Market Place เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีสมรรถนะเป็นผู้ประกอบการ เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าของคณะ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน พัฒนาเครือข่ายธุรกิจของศิษย์เก่าให้มีโอกาสทางการตลาดมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งแก่สมาคมศิษย์เก่าฯ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน โดยใช้พื้นที่บริเวณฟาร์มปฎิบัตการสัตวศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นสถานที่สร้าง    สำหรับสินค้าที่จะนำมาจำหน่ายใน NR Market Place ได้แก่ ผลผลิตของนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ และของคณะฯ ซึ่งสามารถนำผลผลิตมาจำหน่ายได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่หรือค่าบริการจัดการ รวมทั้งสินค้าของศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งสามารถนำสินค้ามาจำหน่ายได้โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่หรือค่าบริการจัดการ และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายกรณีที่เป็นการนำมาจำหน่ายเพื่อบริจาคกำไรให้โครงการ ส่วนกำไรที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการ NR Market Place จะนำไปสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมศิษย์เก่าฯ 

    ปัจจุบัน NR Market Place ได้เข้าร่วม LINE SHOPPING แพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นช่องทางการซื้อขายผลิตภัณฑ์ของสมาชิกในรูปแบบออนไลน์ โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ทั้งฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุม ฝ่ายนำเข้า ฝ่ายตรวจสอบ และมีผู้ดูแลระบบ หรือ แอดมิน คอยรับรายการสั่งซื้อจากลูกค้า    อ.ดร.ธัญจิรา เทพรัตน์ หัวหน้าสาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า NR Market Place เป็นโครงการที่ต่อยอดจากโครงการ NR-Entrepreneur ทรัพยาสู่ผู้ประกอบการ เพื่อสร้างนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติให้มีทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการ นำวิชาชีพที่เรียนมาไปประกอบอาชีพได้สำเร็จ ส่งเสริมงานวิจัยของอาจารย์ ตลอดจนให้การช่วยเหลือสังคมได้ โดยมีศิษย์เก่าเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนพฤศจิกายน 2564 และแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม 2565

“หวังว่า NR Market Place จะเป็นโครงการที่สร้างให้นักศึกษามีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการได้ และเมื่อจบการศึกษาไปสามารถประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงชีพ สร้างความมั่นคงทางอาชีพได้อีกด้วย”    นายสมคิด จันทร์นก อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า คณะทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติมีประมาณ 7,000 คน โครงการ NR Market Place เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างศิษย์เก่า เกิดการเรียนรู้เรื่องการตลาด เชื่อมโยงเครือข่ายและขยายตลาดในวงกว้างมากขึ้น ด้านนักศึกษาปัจจุบันจะได้เรียนรู้กระบวนการทำงานตั้งแต่ต้น นักศึกษาทุกคนสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ และตลอดระยะเวลา 4 ปี ของการศึกษาในมหาวิทยาลัยยังสามารถหารายได้ได้ด้วย คาดว่าในอนาคตตลาดออนไลน์อาจจะมีการเชื่อมโยงสมาชิกในกลุ่ม PSU bazaar และตลาดเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนตลาดออฟไลน์จะเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย และประชาชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียง

“NR Market Place จะเป็นโครงการที่ทางสมาคมฯ สามารถหารายได้แทนการบริจาคในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ และยังช่วยคณะในด้านงานวิจัย การเรียนการสอน และยังช่วยเหลือเกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่ยังขาดโอกาสหรือมีโอกาสทางการตลาดน้อย ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้”

ผู้สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จาก NR Market Place ออนไลน์สมารถเข้าได้ที่ https://shop.line.me/@363trjid