ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ Covid-19 in South Thai: Lessons learned from the Crisis
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ Covid-19 in South Thai: Lessons learned from the Crisis ถอดบทเรียนฝ่าวิกฤติสถานการณ์ระบาดในภาคใต้ ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องวิจารณ์ พานิช อาคารเรียนรวมและหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผ่านระบบออนไลน์ โดยมีกิจกรรม ดังนี้

เสวนา ”ถอดบทเรียน การระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในภาคใต้”
- มุมมองเชิงระบาดวิทยา
- สถานการณ์/แนวทางบริหาร จัดการวิกฤติการระบาด ในจังหวัดสงขลา
- ถอดบทเรียนกรณีคลัสเตอร์ เรือนจำและชายแดนใต้
- ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม แนวทางการแก้ปัญหา: Phuket Sandbox Model

โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้
1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. นายแพทย์ อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา
3. นายแพทย์ อนุรักษ์ สารภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา
4. นายแพทย์ กู้ศักดิ์ บำรุงเสนา โรงพยาบาลสงขลา
5. คุณภูมิกิตต์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

ดำเนินการเสวนาโดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

บรรยาย “บทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”
• ม.อ. กับการร่วมฝ่าวิกฤติสถานการณ์ระบาด Covid-19
• ถอดบทเรียน : การดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาล สงขลานครินทร์จากสถานการณ์การระบาด
• ถอดบทเรียน : การเตรียมความพร้อมของ ห้องปฏิบัติการและเทคโนโลยีการวินิจฉัย

นำเสนอผลการวิจัย
• ภูมิคุ้มกันและวัคซีน
• ไวรัสวิทยา
• ชีวโมเลกุล
• การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลและสถานประกอบการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ : Covid-19 Sequencing & Analysis

สมัครเข้าร่วมโครงการ ที่ https://docs.google.com/forms/d/14QC3PkT6UXSO7wNM3NB2wXKX_z4N1AyLBV7e7Zq0FT0/viewform?edit_requested=true

หมดเขตรับสมัคร 16 กรกฏาคม 2564 หรือเมื่อมีผู้เข้าร่วมเต็มจำนวน

สอบถามเพิ่มเติม คุณสุดารัตน์ วาณิชวิริยะ โทร. 0-7428-6940-1 E-mail: sudarat.w@psu.ac.th