ข่าวชาวสงขลานครินทร์

มาตรการเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ฉบับที่ 10
    เนื่องจากสถานการณ์ในจังหวัดสงขลา ยังมียอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ในชุมชนโรงงาน สถานกักกันชาวต่างชาติ และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอให้บุคลากรและนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ ปฏิบัติตามมาตรการโดยเคร่งครัด ดังนี้ 

1. ขอให้บุคลากรและนักศึกษางดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดสงขลา พื้นที่ชุมชนโดยรอบ โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการติดเชื้อ (ข้อมูลรายงานของสาธารณสุขจังหวัดสงขลา) และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

2. ขอให้บุคลากรที่มีบุคคลในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดที่ทำงานในพื้นที่เสี่ยงตามข้อ 1 ขอให้ work from home เป็นระยะเวลา 14 วัน 

3. บุคลากรที่ใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยง ให้กักตัวเองอยู่บ้านเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ และทำแบบประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ผ่าน http://www.personnel.psu.ac.th/page5.html หรือ สแกน 

หากท่านมีความเสี่ยงโรงพยาบาลจะติดต่อกลับเพื่อทำการคัดกรองทันที

4. ขอให้ยึดหลัก D-M-H-T-T ได้แก่ D : รักษาระยะห่าง M : สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย H : ล้างมือบ่อยๆ T : ตรวจวัดอุณหภูมิ T : ติดตั้ง Application ไทยชนะ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

    ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2564

ประกาศมาตรการเฝ้าระวังฯ https://hatyai.psu.ac.th/sites/files/n9434_psu230664.pdf