ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ.ปัตตานี แสดงความยินดี คณาจารย์ที่ได้รับอนุสิทธิบัตรหุ่นฝึกตรวจครรภ์
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี แสดงความยินดีกับคณาจารย์เจ้าของผลงานอนุสิทธิบัตรหุ่นฝึกตรวจครรภ์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณาจารย์ 3 คณะของวิทยาเขตปัตตานี และอดีตคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ที่ พื้นที่สร้างสรรค์ “Chair to Share Creative Co-working Space” วิทยาเขตปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม นิธิอุทัย อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วย คณบดีที่เกี่ยวข้อง 3 คณะ รวมถึงอาจารย์นวมน จันทร์กลิ่น ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ และกิจการพิเศษ วิทยาเขตปัตตานี อาจารย์นุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร วิทยาเขตปัตตานี ได้ร่วมแสดงความยินดีให้กับคณาจารย์ที่ร่วมกันออกแบบหุ่นฝึกตรวจครรภ์ ซึ่งได้รับการจดอนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 โดยเป็นการออกอนุสิทธิบัตรให้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม นิธิอุทัย อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์สุนิดา อรรถอนุชิต คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี อาจารย์นิแอ นิแต คณะศิลปกรรมศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซีตีไซดะห์ สายวารี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รอฮานิ เจะอาแซ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี     โดยคณาจารย์ทั้ง 3 คณะได้บูรณาการความรู้ในศาสตร์ของตนเอง เช่น คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เสนอความต้องการหุ่นตรวจครรภ์สำหรับการสอนนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ออกแบบต้นแบบหุ่นหญิงตั้งครรภ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกแบบสูตรยางสำหรับการสร้างหุ่น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม นิธิอุทัย อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบันเป็นผู้บริหารบริษัท ปัตตานีอุตสาหกรรม (1971) จำกัด หรือปาเท็กซ์ (PATEX) ให้ความอนุเคราะห์อำนวยการผลิตหุ่นยางฝึกตรวจครรภ์ โดยมีนางสาวปาตีเมาะ วาโซะ และนายนิมะยือมิง หะยีสาเมาะ พนักงานจากบริษัทปัตตานีอุตสาหกรรม (1971) จำกัด ร่วมดำเนินการ เป็นต้น