ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ปัญหาการ รับ-ส่งข้อมูลผ่าน PSU Webmail (สำหรับบุคลากร) จะหมดไป ด้วย 2 ขั้นตอน
    ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร ได้จัดทำคำแนะนำขั้นตอนสำหรับการใช้งาน PSU Webmail ผ่าน Gmail เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้งาน PSU Webmail (สำหรับบุคลากร) ที่ประสบปัญหา การรับ-ส่งเมล เนื่องจากพื้นที่จำกัดไม่เพียงพอกับการใช้งาน รับเมลได้เฉพาะข้อความตัวอักษร หรือ เปิดเมลภาพ / ไฟล์ภาพไม่ได้ ซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถรับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารของมหาวิทยาลัยได้ 

    ปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้ ด้วย 2 ขั้นตอน ด้วยการ “ตั้งค่ารหัสผ่าน” บริการ PSU Email และ การ ตั้งค่า Redirect PSU Email ไปยัง Gmail ดังคลิปและภาพแนะนำต่อไปนี้