ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เปิดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ ม.อ. หาดใหญ่-ภูเก็ต พร้อมขับเคลื่อนหลักสูตรนานาชาติ
    คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด เปิดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ (Medical Technology Service Center) วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตภูเก็ต พร้อมกันอย่างเป็นทางการ เพื่อให้บริการตรวจคัดกรองโรคทั่วไปและเฉพาะทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านห้องปฏิบัติการแก่นักศึกษา สนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน โดยที่วิทยาเขตหาดใหญ่ มี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประกับ อธิการบดี เป็นประธาน ศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ กล่าวรายงาน และที่วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับเกียรติจากนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วม ในวันที่ 15 มิ.ย. 64    ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประกับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การขับเคลื่อนการให้บริการสุขภาพ ทั้งการผลิตกำลังคน ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย และการทำงานที่มีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างความเข้มแข็งต่อประเทศ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศ จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ความพร้อมและความทันสมัยของการให้บริการด้านสุขภาพ ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ ศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ กล่าวว่า ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยให้บริการการตรวจเฉพาะทาง ได้แก่ การตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมในหญิงตั้งครรค์ การตรวจภาวะพร่องไทรอยฮอร์โมนในเด็ก และการตรวจธาลัสซีเมีย ศูนย์ฯ ยังมีภารกิจเพื่อสังคม ได้แก่ การออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพฟรี การให้บริการทางวิชาการ สนับสนุนงานวิจัย สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนวิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน รวมถึงเป็นสถานที่ศึกษาดูงานและฝึกงานทางห้องปฏิบัติการของนักคึกษาอย่างเต็มรูปแบบอีกด้วย