ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ศูนย์ฉีดวัคซีน ม.อ.ปัตตานี ให้วัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายเร่งด่วน กว่า 2,500 คน
    ศูนย์ฉีดวัคซีนอาคารเรียนรวม 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาแก่กลุ่มเป้าหมายเร่งด่วนที่ต้องมีการสัมผัสหรือแพร่กระจายโรคได้ง่าย เช่น กลุ่ม อสม. ผู้ที่จะไปต่างประเทศ ครู และผู้รับ-ส่งอาหาร กว่า 2,500 คน    นายแพทย์อดิศักดิ์ งามขจรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี กรมการแพทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนอาคารเรียนรวม 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เผยว่า ตามแผนการดำเนินงานของศูนย์ฉีดวัคซีน ม.อ.ปัตตานี จะให้บริการฉีดวัคซีนช่วงแรกตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับมาแล้ว ในวันที่ 7, 8, 14 มิถุนายน 2564 แต่เนื่องจากมีกลุ่มเป้าหมายที่ทางสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีพิจารณาว่าต้องรีบรับวัคซีนเร่งด่วน ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อีกกว่า 1,000 คน นักเรียนที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศ รวมถึงประชาชนกลุ่มด่านหน้าที่ต้องพบปะผู้คน อาทิ ครู และอาชีพขับมอเตอร์ไซต์รับ-ส่งอาหาร เป็นต้น รวมทั้งสิ้นกว่า 2,500 คน มีความจำเป็นต้องได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 ซึ่งจากจำนวนผู้เข้ารับวัคซีนในวันนี้ จะเห็นได้ว่าเกินจากเป้าหมายที่เคยตั้งไว้ว่าจะฉีดเพียงวันละ 1,000 คนภายในครึ่งวัน จึงเป็นความท้าทายของบุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้องของศูนย์ฉีดวัคซีนอาคารเรียนรวม 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นอย่างมาก ที่จะต้องให้วัคซีนตลอดทั้งวัน เพื่อให้ครบตามจำนวนผู้รับวัคซีน    นายแพทย์อดิศักดิ์ งามขจรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนอาคารเรียนรวม 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวต่อว่า แผนการให้วัคซีนของศูนย์ฉีดวัคซีนอาคารเรียนรวม 58 มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีดังนี้ ให้วัคซีน Sinovac กลุ่มที่ 1 เข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 จำนวน 533 คน และจะให้วัคซีนเข็มที่ 2 แก่กลุ่มเดียวกัน ในวันที่ 25 มิถุนายน, กลุ่มที่ 2 ให้วัคซีนเข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 จำนวน 980 คน และจะให้วัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 28 มิถุนายน, กลุ่มที่ 3 ให้วัคซีนเข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 จำนวน 1,164 คน และให้วัคซีนเข็ม 2 ในวันที่ 29  มิถุนายน สำหรับกลุ่มที่ 4 ให้วัคซีน Astrazeneca เข็มที่ 1 ในวันนี้ (วันที่ 11 มิถุนายน 2564) จำนวนประมาณ 2,500 คน และจะให้วัคซีนเข็ม 2 แก่กลุ่มเดียวกันในวันที่ 1 ตุลาคม 2564