ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. เปิดตัวโครงการก่อสร้างอาคาร ‘ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ 99 ปี รัฐบุรุษฯ’ พร้อมลงเสาเอก ‘เย็นศิระ 3’
        คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการก่อสร้างอาคาร “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” (ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ๙๙ ปี รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และหอเกียรติยศ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ (Hall of Fame)) โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และประธานที่ปรึกษาโครงการฯ พร้อมด้วย นายบัญญัติ จันทน์เสนะ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลาและคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.นพ.กิตติพงศ์ เรียบร้อย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และ รศ.พญ.มณฑิรา ตัณฑนุช หัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์ และผู้บริหารศูนย์รับบริจาคอวัยวะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกันแถลงข่าว และมีคณะผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ ยังมีผู้บริจาคอวัยวะและผู้รับอวัยวะมาเล่าความรู้สึกเกี่ยวกับการเป็นผู้ให้และการเป็นผู้รับบริจาคอวัยวะ ณ อาคารศรีเวชวัฒน์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 64        สำหรับโครงการก่อสร้างอาคาร “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” เป็นโครงการที่สืบเนื่องจากโครงการ “99 ปี ล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” ที่มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดขึ้นเพื่อระดมทุนสร้าง “ศูนย์ผ่าตัดหัวใจ 99 ปี รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์” เพื่อให้การดูแลรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจอย่างครบวงจร โครงการดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงและเปิดให้บริการแล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 สามารถให้บริการและรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจใน 14 จังหวัดภาคใต้ได้เป็นจำนวนมาก เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจรมากยิ่งขึ้น จึงมีแนวคิดในการก่อสร้างอาคาร “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” โดยกำหนดพื้นที่ก่อสร้างไว้บริเวณด้านหน้าอาคารศรีเวชวัฒน์ เพื่อใช้เป็นศูนย์รับบริจาคอวัยวะ 99 ปี รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์รับแจ้งความจำนงในการบริจาคอวัยวะจากผู้มีจิตกุศลตั้งแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่ เป็นศูนย์กลางรับลงทะเบียนผู้ป่วยที่รอรับการบริจาคอวัยวะ รวมถึงเป็นศูนย์ข้อมูลบริการข่าวสารและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะแก่แพทย์ และสาธารณชนโดยทั่วไป ในอาคารยังมีการจัดพื้นที่เป็นหอเกียรติยศ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ (Hall of Fame) ในการจารึกเกียรติประวัติ คุณงามความดี และการเสียสละเพื่อประเทศชาติของท่านไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาอีกด้วย