ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เปิดทดสอบระบบการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ ม.อ.ปัตตานี
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ หลายภาคส่วนบูรณาการศักยภาพในการเปิดระบบฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายนนี้ ก่อนเปิดฉีดจริงในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ที่อาคารเรียนรวม 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ร่วมกับ โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้บูรณาการการทำงานในการเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ขึ้นภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งจะเปิดระบบอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่อาคารเรียนรวม 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งเป็น 1 ใน 15 แห่ง ของศูนย์ฉีดวัคซีนของจังหวัดปัตตานี โดยก่อนที่จะเปิดระบบอย่างเป็นทางการจะมีการทดสอบระบบในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการทดสอบระบบจากอาสาสมัครที่เป็นบุคลากรด่านหน้าที่มีความเสี่ยงต้องพบปะและให้บริการประชาชนจากชุมชนและส่วนงานต่างๆ ในจังหวัดปัตตานี ประมาณ 500-600 คน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีได้ประสานไว้แล้ว ทั้งนี้การทดสอบระบบนี้จะลดขั้นตอนต่างๆ ลงเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดความแออัด    ทั้งนี้ เมื่อได้ทดสอบระบบในวันที่ 4 มิถุนายนแล้ว ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 จะเปิดระบบอย่างเป็นทางการโดยตั้งเป้าหมายที่จะฉีดให้ได้วันละประมาณ 1,000 คน ซึ่งศูนย์ฉีดวัคซีนที่อาคารเรียนรวม 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จะเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนของหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ที่จะมาเป็นหมู่คณะ โดยผู้ที่จะมารับการฉีดวัคซีนจะต้องเตรียมบัตรประชาชน ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม ควรจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการฉีดวัคซีนที่ต้นแขน และกรอกแบบคัดกรองและใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ทางศูนย์ฉีดวัคซีนได้จัดเตรียมให้ไว้ล่วงหน้ามาจากบ้าน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว     นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีได้ให้ใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยในการเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนแล้ว ยังได้ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ สัญญาณอินเตอร์เน็ต และจัดให้บุคลากรและนักศึกษามาร่วมเป็นคณะทำงานด้วย