ข่าวชาวสงขลานครินทร์

บุคลากร นักศึกษา ม.อ. กับ วัคซีนโควิด-19
    นายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ  ได้กล่าวถึงแผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับบุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.ธารทิพย์ แสงสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ร่วมให้ข้อมูลการลงทะเบียนจองสิทธิ์ฉีดวัคโควิด-19 และการเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนในรายการ PSU Updates Special ผ่าน FB และ Youtube @PSUConnext เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

    นายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีแผนในการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับบุคลากร นักศึกษา ตามแผนการฉีดวัคซีนของประเทศ โดยกลุ่มแรกจะเป็นการฉีดวัคซีนให้กลุ่มผู้มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป และกลุ่มผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ซึ่งลงทะเบียนและได้รับการยืนยันการฉีดวัคซีนผ่าน “หมอพร้อม” แล้ว โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ในส่วนวิทยาเขตหาดใหญ่ ได้จัดพื้นที่บริการฉีดวัคซีนที่ศูนย์กีฬา อาคารกีฬาและนันทนาการ ติดอาคารยิมเนเซียม โดยทีมแพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ส่วนวิทยาเขตปัตตานี ฉีดวัคซีนที่ อาคารหอประชุม วิทยาเขตปัตตานี โดยกลุ่มนี้มีแผนการฉีดเข็มที่ 1 ในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564    สำหรับบุคลากร นักศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มอายุ 18-59 ปี ตามแผนการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 จะเริ่มในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการส่งรายชื่อบุคลากร นักศึกษา ไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อประสานไปยังกระทรวงมหาดไทย ในการแจ้งจำนวนผู้รับการฉีดวัคซีนไปยังจังหวัดทั้ง 5 วิทยาเขต ขณะนี้สาธารณสุขแต่ละจังหวัดได้รับทราบและอยู่ในแผนการฉีดวัคซีนแล้ว อย่างไรก็ตามขอให้บุคลากร นักศึกษารวมทั้งญาติ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนกับจังหวัดในเขตพื้นที่ตั้งของแต่ละวิทยาเขตอีกครั้ง เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการยืนยันเข้ารับการฉีดวัคซีนกับจังหวัด เนื่องจากขณะนี้ “หมอพร้อม” แจ้งหยุดให้บริการจองฉีดวัคซีนเป็นการชั่วคราว ในส่วนบุคลากรชาวต่างชาติ ได้รับทราบจำนวนข้อมูลเพื่อประสานการลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าแล้ว หากอยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็สามารถจัดคิวให้ฉีดวัคซีนได้ในช่วง มิถุนายน - กรกฎาคม 2564    ตามแผนการฉีดวัคซีนของประเทศ จะดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2564 และ จะเริ่มฉีดเข็มที่ 2 ในเดือนตุลาคม 2564 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยจำนวนวัคซีน จำนวนผู้ลงทะเบียน และสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 วัคซีน AstraZeneca ระยะเวลาในการฉีดระหว่างเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ห่างกัน 16 สัปดาห์ ส่วนวัคซีน SinoVac ระยะเวลาในการฉีดระหว่างเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ห่างกัน 3-4 สัปดาห์ เนื่องจากการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีนมีกลไกแตกต่างกัน

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.ธารทิพย์ แสงสุวรรณ์ กล่าวว่า สำหรับบุคลากร นักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ พร้อมทั้งญาติ ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ขอให้ลงทะเบียนจองสิทธิ์ผ่าน https://vaccine.psu.link/ หรือ ติดต่อศูนย์ C Plus โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โทร. 091 222 0166 / 082 141 3082 / 095 674 9820 / 082 515 2587 เพื่อทราบจำนวนบุคลากร นักศึกษาที่ต้องการฉีดวัคซีน ส่วนกำหนดวันและเวลาฉีดวัคซีน จะได้รับ SMS แจ้งภายหลังเมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีนแล้ว ส่วนวิทยาเขตปัตตานี ได้ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ 20 คู่สาย ที่ 0 7331 3928-47 ส่วนวิทยาเขตตรัง และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ให้ลงทะเบียนผ่านจังหวัด ทั้งนี้ วิทยาเขตภูเก็ต ได้เดินหน้าฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่บุคลากรและนักศึกษา ทั้งชาวไทยและต่างชาติ แล้ว คาดว่าจะฉีดครบ 2 เข็ม ภายในเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อสนองนโยบายการเปิดจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564    การเตรียมตัวสำหรับกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป และกลุ่มผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนในวันที่ 7 มิถุนายน นี้ ควรพักผ่อนให้เพียงพอ เลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากไม่สบายให้แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนฉีดวัคซีน งดออกกำลังกายหนักก่อนและหลังฉีดวัคซีน 2 วัน ควรฉีดห่างกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างน้อย 1 เดือน สามารถทานยาประจำตัวได้ตามปกติ ส่วนยาต้านการแข็งตัวของเลือด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนฉีดวัคซีน ควรงดยาแก้ปวดข้อกระดูก ดื่มน้ำอย่างน้อย 500 – 1,000 ml ขอให้เดินทางมาถึงสถานที่ฉีดวัคซีน ก่อนเวลานัดประมาณ 15 นาที เพื่อลงทะเบียน ซักประวัติ โรคประจำตัว การแพ้ยา แพ้อาหาร วัดความดัน หลังฉีดวัคซีนแล้วจะนั่งสังเกตอาการ 30 นาที เพื่อลดความกังวลเรื่องผลข้างเคียง ทั้งนี้ผู้ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ยังต้องระมัดระวังตัวเอง ด้วยการสวมแมสก์ ล้างมือ และเว้นระยะห่าง งดการเข้าไปในที่ชุมชนแออัด