ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.สงขลานครินทร์ แสดงความยินดีกับนักวิจัย ที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ
    วันที่ 1 มิ.ย. 64 ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2564 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 - เมษายน 2564 ประกอบด้วย

รางวัลระดับชาติ 

1. รศ. ดร.การุณ ทองประจุแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น TTF AWARD ประจำปี 2562-2563 (Toyota Thailand Foundation Award 2020) โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ผลงานเรื่อง “เอนไซม์ย่อยอาหารในสัตว์น้ำ” 2. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์ และคณะ รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา) จากผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษามุ่งเป้าสารโรโดไมรโทนจากสมุนไพร ใบกระทุ (วงศ์ชมพู่) เป็นยาปฏิชีวนะกลุ่มใหม่และการใช้เทคโนโลยีต่อยอดเป็นนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” (Strategic Researches on Rhodomyrtone from a Medicinal Plant ‘Rhodomyrtus Tomentosa’ (Myrtaceae) as a Novel Antibiotic and Uses of Innovative Technology for Commercial Applications)3. ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเด่น (สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย) จากวิทยานิพนธ์เรื่อง “เซลล์เชื้อเพลิงไฟฟ้าชีวเคมี สาหรับใช้เป็นเซนเซอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชีวภาพแบบพึ่งพาพลังงานจากตนเอง เพื่อการประยุกต์ใช้ในทางชีวการแพทย์” (Biofuel Cells for Self-Powered Biosensors and Bioelectronics Toward Biomedical Applications)4. ดร.สิรวิชญ์ อิทธิโสภณพิศาล คณะวิทยาศาสตร์ รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเด่น (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา) จากวิทยานิพนธ์เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างโรคทางพันธุกรรมกับโครงสร้างและปฏิสัมพันธ์ของ โปรตีน” (The Relationships Between Genetic Diseases and the Structures of Protein and their Interactions)