ข่าวชาวสงขลานครินทร์

1. มิ.ย. 64 บุคลากรสายสนับสนุน มาปฏิบัติงานได้ตามปกติ
    ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ของบุคลากรเพื่อลดความเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 ประกาศเรื่อง การขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 และ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 โดยให้ขยายระยะเวลาปฏิบัติงานที่บ้านจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นั้น

    เนื่องจากสถานการณ์รุนแรงคลี่คลายลงไปบางส่วน จึงเห็นสมควรให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเดินทางมาปฏิบัติงานได้ตามปกติ และหากผู้บังคับบัญชาของส่วนงานใดพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคลากรในส่วนงานมีความจำเป็นที่ต้องให้ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ขอให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลยพินิจที่จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ ไป ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

    ทั้งนี้ ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามหลัก  D-M-H-T-T

แนวปฏิบัติงานที่บ้าน ลงวันที่ 27 พ.ค. 64  https://hatyai.psu.ac.th/sites/files/n9434_EdocFile310564.pdf

ประกาศแนวทางฯ ฉ. 7  https://hatyai.psu.ac.th/sites/files/n9434_PSUTH160464-01.pdf

ประกาศขยายระยะเวลาฯ ฉ. 8 https://hatyai.psu.ac.th/sites/files/n9434_PSUTHDOC290464.pdf

ประกาศขยายระยะเวลาฯ ฉ. 9 https://hatyai.psu.ac.th/sites/files/n9434_WorkfromHome.pdf