ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ขอเชิญร่วมฟังการวิเคราะห์ “สนามรบภูเก็ต Sinovac ป้องกันโควิดได้กี่เปอร์เซ็นต์”
    สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ webinar และเฟซบุ๊กไลฟ์ @psuconnext การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิผลของการใช้วัคซีนในจังหวัดภูเก็ต ภายใต้หัวข้อ “สนามรบภูเก็ต Sinovac ป้องกันโควิดได้กี่เปอร์เซ็นต์” ในวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30-15.00 น. โดยมี ผศ. ดร.ชยานนท์ ภู่เจริญ นักวิเคราะห์ข้อมูล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นผู้นำเสนอ

    และได้รับเกียรติจาก นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร.นพ.ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ โดยมี นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ศาสตราจารย์ สาขาวิชาระบาดวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาผ่านทาง webinar หรือรับชมผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ @psuconnext

โดยมีกำหนดการสัมมนาวิชาการ ดังนี้
13.30 น. แนะนำโครงการและเป้าหมายของการสัมมนา และดำเนินรายการ
นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ศาสตราจารย์ สาขาวิชาระบาดวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

13.40 น. ความมุ่งหวังของกระทรวงสาธารณสุข 
นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รับผิดชอบเรื่องวัคซีน)

13.50 น. นำเสนอข้อมูลและผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของการใช้วัคซีนในจังหวัดภูเก็ต 
ผศ. ดร.ชยานนท์ ภู่เจริญ นักวิเคราะห์ข้อมูล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

14.10 น. วิพากษ์ผลการนำเสนอข้อมูลและผลการวิเคราะห์
นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร.นพ.ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

14.30 น. เปิดรับคำถามจากผู้ร่วมสัมมนาและตอบคำถามโดยทีมวิทยากร

15.00 น. จบการสัมมนา 

    รับผู้เข้าร่วมสัมมนาจำกัดเพียง 500 คน ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่าน QR Code หรือที่ https://forms.gle/wZSHFZxXABbVXsio8  ติดต่อสอบถาม : คุณมารียา เจ๊ะตำ โทร.08 9298 1461 E-mail: mariya.cmh@gmail.com  หรือคุณนิพนธ์ รัตนาคม โทร. 08 6960 8334 E-mail: nipon.rdh@gmail.com