ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน 29-30 ส.ค. นี้
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2566 โดยมี คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน กลุ่มที่ 1 นายกิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ รศ. นพ.รังสรรค์ ภูรยานนทชัย กลุ่มที่ 2 นายกิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ รศ. ดร.วีระพงค์ เกิดสิน กลุ่มที่ 3 รศ. ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ นายวรวุฒิ แจ้งศุภนิมิต และเจ้าหน้าที่ จาก ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเลขานุการ และ ผู้ช่วยเลขานุการ  

    กำหนดการประเมินคุณภาพภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00  น. มีกำหนดตรวจเยี่ยม คณะวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนา 

    ในเวลา 13.30 น. ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน จากนั้น คณะกรรมการประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมิน และการนำเสนอผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี 

    หลังจากการรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้ว คณะกรรมการประเมินฯ จะมีการสัมภาณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดีวิทยาเขต 5 วิทยาเขต และ รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยมประจำวัน

    ในส่วนกำหนดการตรวจเยี่ยม วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เริ่มเวลา 09.00 – 10.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์คณาจารย์ บุคลากรสายอำนวยการ และ ผู้อำนวยการสถาบัน / สำนัก (ส่วนงานอำนวยการและสนับสนุนภารกิจกลางของมหาวิทยาลัย) จากนั้นเป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และในเวลา 15.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้บริหารและบุคลากร พร้อมตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี กล่าวขอบคุณคณะกรรมการประเมินฯ และปิดการประเมินฯ ในเวลา 16.00 น. 

  _กำหนดการประเมิน ม. 65.pdf