ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก ม.อ. มอบแพะ แก่เกษตรกรชุมชนคลองหอยโข่ง
    คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก มอบแพะให้แก่เกษตรกรอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายระวี ศรียะรัตน์ และ นายนิกร ปราณรงค์ ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินการศึกษาและวิจัยองค์ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงแพะทั้งด้านพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ อาหารและการจัดการ ผลิตภัณฑ์จากแพะ และการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเลี้ยงแพะให้แก่เกษตรกรในภาคใต้ ซึ่งใช้พื้นที่ของสถานีวิจัยคลองหอยโข่งของคณะทรัพยากรธรรมชาติในการดำเนินงาน โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนการดำเนินงานเป็นอย่างดีจากผู้นำชุมชนในพื้นที่และเกษตรกร รวมทั้งจากอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานมอบแพะ พร้อมด้วย รศ. ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ และหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก คุณจรูญวิทย์ ภักภิรมย์ ปลัดอำเภอคลองหอยโข่ง ปศุสัตว์อำเภอ เกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหอยโข่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอคลองหอยโข่ง ตลอดจนคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติเข้าร่วม ณ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 66 ที่ผ่านมา
ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นอกจากมีภารกิจหลักสำคัญด้านการศึกษาแล้ว การมีส่วนร่วมจากชุมชน ผ่านการวิจัย บริการวิชาการ และการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันกับชุมชน ถือเป็นภารกิจที่สำคัญด้วยเช่นกัน จากการที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความตั้งใจที่ผลิตแพะส่งมอบต่อชุมชนนั้น ถือเป็นการต่อยอดจากกลุ่มเกษตกรที่ได้รับมอบแพะแล้วนำไปสานต่อให้กับกลุ่มชุมชนใหญ่ให้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยได้มีการเข้าถึงชุมชนอย่างต่อเนื่องด้วยเสริมสร้างความเข้าใจและการสร้างงาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน