ข่าวชาวสงขลานครินทร์

อว. มอบประกาศเกียรติคุณแก่ ม.อ. ในการจัดตั้ง รพ.สนาม บรรเทาสถานการณ์โควิด-19
    กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบประกาศเกียรติคุณแก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมด้านการบริการประชาชน โดยการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

    จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในระลอกใหม่ ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต ร่วมกันผนึกกำลังในการช่วยเหลือผู้ป่วย ตลอดจนเพื่อบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้คลี่คลายลง โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา (สสจ.) โรงพยาบาลรัฐ และเอกชนในจังหวัดสงขลา เปิดส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (SCCC) ที่ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และศูนย์บ่มเพาะคนดี มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ รองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 80-100 เตียง และเปิดโรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี รองรับได้ประมาณ 700 เตียง 
    วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ จังหวัดภูเก็ตเปิดพื้นที่ PSU Sports Complex มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 150 เตียง     วิทยาเขตตรัง ร่วมกับ จังหวัดตรัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดอาคารยิมเนเซียม ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยได้ไม่ต่ำกว่า 160 เตียง    วิทยาเขตปัตตานีเปิดใช้หอพัก 7 เป็นสถานที่สังเกตอาการของผู้มีภาวะเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และยังเปิดหอพัก 6 เป็นพื้นที่กักกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลปัตตานีที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย เพื่อเฝ้าดูอาการ     และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการเปิดรับบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนภารกิจโควิด-19 ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ "ตู้ปันสุข" เพื่อแบ่งปันส่งต่อสิ่งของถึงผู้ที่เดือดร้อน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19