ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สมส. ม.อ. ผนึกกำลัง สพป.สข.3 ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.สงขลา และสถานศึกษานำร่อง
    สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ด้านการจัดการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสงขลาและสถานศึกษานำร่อง พ.ศ. 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ และนางสาวธัญชนก บรรยง รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ร่วมลงนาม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ไพโรจน์ คีรีรัตน์ ที่ปรึกษา สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร ศรประสิทธิ์ ที่ปรึกษารองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ คณะโค้ชงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และบุคลากร สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 66