ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ.สุราษฎร์ฯ สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนก สร้างสุขภาวะที่ดีแก่ชุมชน
    เนื่องในโอกาสวันมหิดล 24 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ ผู้สอนและที่ปรึกษาโครงการ และนักศึกษาในรายวิชา 935-001 Benefit of Mankind (Sec06) ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งกว่า 30 คน ร่วมกับ โรงเรียน มูลนิธิ และหน่วยงานราชการในพื้นที่ใกล้เคียง จัดโครงการจิตอาสา จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการปันสุขเพื่อน้องซอย 2, โครงการเพื่อน้อง Friends for Life, โครงการสานฝันให้คนตาบอด, โครงการปันใจให้น้องปลอดโรคปลอดภัย และโครงการสองมือช่วยชีวิต อบรมพัฒนาศักยภาพการปฐมพยาบาล CPR & AED 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ กล่าวว่า ปีนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก้าวสู่ปีที่ 55 ยังคงมุ่งมั่นทำตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 4 ด้าน ได้แก่ การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (University Social Engagement) ภายใต้ PSU SDGs หรือ ม.อ. กับการพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะความยั่งยืนที่แท้จริงเกิดขึ้นจากชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน ซึ่งมีจุดเน้นในการสร้างสุขภาวะที่ดี (กาย สังคม จิต ปัญญา) ให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชนตั้งแต่วันนี้และตลอดไป ซึ่งชาว ม.อ. ทุกคนภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานตามรอยพระราชปณิธาน "ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"