ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. กำหนดแนวทางจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรงของโรคโควิด-19
    ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความรุนแรง แพร่กระจายได้ง่าย และควบคุมได้ยาก ได้แพร่ระบาดอย่างกว้างขวางและรุนแรงในหลายพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดในจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย หรือในจังหวัดใกล้เคียงวิทยาเขตฯ ซึ่งถูกจัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) หลายจังหวัด เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายการติดเชื้อ ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของนักศึกษาและบุคลากร และให้การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้สามารถดำเนินต่อไปได้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ดังนี้

1. งดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั้งหมด และให้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid learning) โดยใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือการจัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่นๆ

2. กรณีที่หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่ต้องเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติจริงตามข้อกำหนดของวิชาชีพ และมีเงื่อนไขของเวลาในการใช้ทุน ขอให้หลักสูตรพิจารณา และกำหนดแนวทางบริหารจัดการด้วยมาตรการควบคุมและดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรสูงสุด และแจ้งให้วิทยาเขตทราบ 

3. ชะลอการฝึกงาน ปฏิบัติการสหกิจศึกษา วิทยานิพนธ์ และจัดกิจกรรมลักษณะอื่นที่เทียบเท่าทดแทน หลีกเลี่ยงการเดินทาง แต่หากมีความจำเป็นให้ส่วนงานพิจารณายื่นขออนุมัติต่อรองอธิการบดีวิทยาเขตที่กำกับดูแล และดำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางการควบคุมการแพร่เชื้อของจังหวัดนั้นๆ อย่างเคร่งครัด

4. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบจากการสอบในห้องสอบ เป็นการวัดประเมินผลที่เป็น formative มากขึ้น และมีการประเมินผลตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา ร่วมกับการวัดและประเมินผลรูปแบบอื่นที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

5. ชะลอการเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็น โดยให้รองอธิการบดีที่กำกับดูแลหอพักของแต่ละวิทยาเขต เป็นผู้พิจารณาเป็นรายๆ ไป

6. มหาวิทยาลัยจะติดตามและประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติให้เหมาะสมตามสถานการณ์

7. กรณีมีความจำเป็นที่นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในประกาศนี้ ให้เสนออธิการบดีพิจารณาเป็นกรณีไป

ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ https://hatyai.psu.ac.th/sites/files/n9434_psudoc210564.pdf