ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. พร้อมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 สร้างประสบการณ์วิทยาศาสตร์ที่ดีแก่เยาวชน
    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566” ภายใต้แนวคิด “วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคม BCG” ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

    ภายในงานนอกจากจะมีการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์กว่า 30 รายการแล้ว ยังมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตลอดจนการเรียนรู้ร่างกายมนุษย์ผ่านร่างอาจารย์ใหญ่กว่า 5 stations และการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าชม ฟรี    ผศ. ดร.กิติพล นวลทอง ประธานการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 กล่าวถึงความพร้อมในการจัดงานครั้งนี้ ว่า การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในปี 2566 นี้ ซึ่งทางคณะฯ ได้กลับมาจัดในรูปแบบ On-site อีกครั้ง มีนิทรรศการทั้งจากภายนอกและภายในเต็มพื้นที่ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมถึงการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ที่จะสร้างเวทีในระดับภูมิภาคส่งผู้เข้าแข่งขันไปสู่ระดับประเทศ อีกทั้งการได้ลงมือทดลองจริงๆ โดยคณาจารย์และพี่ๆ นักศึกษาทั้ง 4 สาขาวิชา ตลอดจนการได้ดูดวงอาทิตย์ผ่านกล้องในส่วนของดาราศาสตร์ 

    สำหรับน้องๆ และโรงเรียนที่สนใจสามารถลงเบียนเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมศึกษากำหนดการต่างๆ ได้ที่ https://sciweek.sci.psu.ac.th โดยนักเรียนที่มากันเป็นกลุ่มใหญ่ จะมีนักศึกษาเป็นไกด์พาน้องๆ ไปชมนิทรรศการทุกจุด