ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เตรียมเปิดหอประชุม ม.อ.ปัตตานี เป็นศูนย์ฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-19 ให้ประชาชน
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีขอความร่วมมือใช้หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ประชาชน คาดจะฉีดได้วันละประมาณ 2,000 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน นี้ เป็นต้นไป     นายแพทย์อุดมเกียรติ พูลสวัสดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะ ได้ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นำโดย รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างๆ คณบดีทุกคณะ รวมถึงผู้อำนวยการ และผู้เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางการเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ขึ้นภายในวิทยาเขตปัตตานี เพื่อรองรับประชากรของจังหวัดปัตตานีที่จะต้องฉีดวัคซีนประมาณ 400,000 กว่าคน หรือประมาณ ร้อยละ70 ของประชากรจำนวน 600,000 กว่าคน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ โดยในเขตอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี มีเป้าหมายการฉีดให้ได้จำนวนประมาณ 40,000 คน เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 64    โดยสำนักงานสาธารณสุขได้พิจารณาเลือกสถานที่ฉีดวัคซีนจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หอประชุมกองพลทหารราบที่ 15 และหอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ โดยคาดว่าจะสามารถให้บริการได้ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ในส่วนของศูนย์ฉีดวัคซีนภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานีคาดว่าจะสามารถให้บริการได้ถึงวันละ 2,000 คน และอาจจะต้องใช้เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนไปจนถึงสิ้นปีนี้