ข่าวชาวสงขลานครินทร์

กฟผ. บริจาค 500,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และสนับสนุนจัดสร้างศาลาที่พัก 482,749 บาท
    วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นายผล ขวัญนุ้ย ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการภาคใต้ พร้อมด้วย นายปรีชา บุญพงษ์มณี วิศวกรระดับ 11 ฝ่ายปฎิบัติการภาคใต้ และนายชนาธิป ชิดพงศ์ วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ เป็นตัวแทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบเงินจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) แก่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19     พร้อมกันนี้ ยังมีการมอบเงินจำนวน 482,749 บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาท) เพื่อจัดสร้างศาลาพักคอยรถขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ. ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ นพ.กิตติพงศ์ เรียบร้อย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ รศ. นพ.รังสรรค์ ภูรยานนทชัย รองคณบดีฝ่ายบริหารนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ นางสุวิมล คงพล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี รับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์