ข่าวชาวสงขลานครินทร์

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงดนตรีไทย ร่วมกับนักศึกษา ม.อ. ในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 46 “ศรีวิชยคีตา ปัญญาสมวรรษราชภัฏสุราษฎร์ธานี”
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตปัตตานี นำนักศึกษาเข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 46 “ศรีวิชยคีตา ปัญญาสมวรรษราชภัฏสุราษฎร์ธานี” โดยมี ดร.ขรรชัย วงศ์ชนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วม    งานดังกล่าวได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ทอดพระเนตรและทรงซอด้วงร่วมกับนิสิต นักศึกษา และครูดนตรีไทยในการบรรเลงเพลงโหมโรงไอยเรศ เพลงชื่นชุมนุมกลุ่มดนตรี และเพลงกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล ทิพยรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย วิทยาเขตปัตตานี, นักศึกษาชมรมดนตรีไทย วิทยาเขตหาดใหญ่ และชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย วิทยาเขตปัตตานี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้บรรเลงดนตรีไทยร่วมด้วย
    นอกจากนี้ นักศึกษายังได้แสดงศักยภาพด้านดนตรีไทยโดยการบรรเลงวงเดี่ยว โดยชมรมดนตรีไทย วิทยาเขตหาดใหญ่บรรเลงเพลงแขกต่อยหม้อ เถา และชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย วิทยาเขตปัตตานี บรรเลงเพลงท่วงทำนองกลองยาวปัตตานี