ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ร่วมกับ GDUT และ JXUST สร้างความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือในสาธารณรัฐประชาชนจีน
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน (Staff and student exchange program) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วัฒนธรรม และภาษา ระหว่างบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมหรือวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตลอดจนสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือต่างประเทศ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการต่างประเทศ กล่าวต้อนรับ ผู้บริหาร จาก Guangdong University of Technology (GDUT) นำโดย Mr.Cai Jian Teacher, Students’ Affairs Office และ Jiangxi University of Science and Technology (JXUST) นำโดย Prof. Wang Fengsuo Director, Office of United Front Work พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา กว่า 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อระหว่างวันที่ 16-23 กรกฎาคม 2566 

    โดยตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยดังกล่าวเข้าร่วมโครงการ ได้มีโอกาสเรียนรู้และร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีของไทย อาทิ การเรียนภาษาไทย การทำเทียนหอม การทำหัตถกรรมไทยและขนมไทย ดนตรีไทย รำไทย เป็นต้น