ข่าวชาวสงขลานครินทร์

นศ. ม.อ.ปัตตานี ได้รับงบสนับสนุนโครงการยุวทูต จากกระทรวง อว.
    โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ปลากะตักตากแห้งของกลุ่มประมงพื้นบ้านปะนาเระเพื่อส่งออกประเทศจีน และโครงการ Read to Learn project ของ นักศึกษาวิทยาเขตปัตตานีได้รับงบสนับสนุนประมาณร่วม 800,000 บาท จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
    
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย โดยวิทยาเขตปัตตานี ได้รับการสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม PSU Young Global Affairs and Corporate Communication (PSU Young GACC) เพื่อพัฒนาตัวแทนยุวทูตของวิทยาเขตโดยส่งเสริมภาวะผู้นำ บทบาทการเป็นพลเมืองโลก ทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านความสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมแล้วปรากฏว่ามหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณให้แก่วิทยาเขตปัตตานี 2 โครงการ โครงการละ 390,000 บาท รวม 2 โครงการเป็นเงิน 780,000 บาท คือ โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ปลากะตักตากแห้งของกลุ่มประมงพื้นบ้านปะนาเระเพื่อส่งออกประเทศจีน และโครงการ Read to Learn project หรือ เสริมสร้างทักษะความฉลาดรู้ด้านการอ่านภาษาอังกฤษผ่านโฟนิคส์และวรรณกรรมเด็กแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตสามจังหวัดชายแดนใต้ของไทย    โดยโครงการการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ปลากะตักตากแห้งของกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านปะนาเระเพื่อส่งออกประเทศจีน (Increasing Value of Dried Anchovy Products by Local Fishermen Group in Panare for Export to China) (Fish Win) มีรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย นักศึกษาจากคณะวิทยาการอิสลาม ได้แก่ Mr.Ma Sitong, Mr.Wu Haiyong, Mr.Wu Lei Mr.Yang Yongqiang, นางสาวซาระห์ ตะโละ, นายวาลิย์ ก่ออารี, นางสาวนริศรา กล่อมสม, นางสาวฟาตานียะห์ สาเม๊าะ, นายซาบูดิง ปูซู และนางสาวยัซมี เจะดอเลาะ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนโครงการ Read to Learn Project (Empowering English Reading Literacy through Phonics and Children Literature for Primary School Students in the Deep South, Thailand) หรือโครงการอ่านเพื่อเรียนรู้ (เสริมสร้างทักษะความฉลาดรู้ด้านการอ่านภาษาอังกฤษผ่านโฟนิคส์และวรรณกรรมเด็กแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตสามจังหวัดชายแดนใต้ของไทย) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจากคณะต่างๆ ดังนี้ คณะศึกษาศาสตร์ นางสาวนาเดีย แวสะแม, นางสาวณิชาภัทร บัวขาว, นางสาวมัสซูวานี เจ๊ะเงาะ, นางสาวตัสนีม หะซั้น, นางสาวอาอีชะห์ สะนิวา, นางสาวฮัซวานี อารง, Mr. Teja Gajendra Chor, นางสาวนาดียา แวสุหลง และจากคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ นายอาบีดีน อับดุลเราะฮ์มานกุล และนายเนาวาฟ เต๊ะ ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนอกจากจะได้รับงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมแล้ว ยังมีโอกาสได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ มีโอกาสมีเพื่อนต่างชาติ ได้รับชั่วโมงกิจกรรม ได้รับเกียรติบัตร และมีโอกาสเข้าสู่เส้นทางการประกวดระดับชาติ และนานาชาติอีกด้วย