ข่าวชาวสงขลานครินทร์

นักวิชาการจาก UNITUS สาธารณรัฐอิตาลี เยือน ม.อ. ภายใต้โครงการ Erasmus+
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้การต้อนรับนักวิชาการจาก University of Tuscia (UNITUS) สาธารณรัฐอิตาลี ภายใต้โครงการ Erasmus+ KA 107 ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรปสำหรับการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาของทั้งสองสถาบัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ตันติกิตติ ผู้เชี่ยวชาญด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการต่างประเทศ ตลอดจนผู้แทนจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ และบุคลากรศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร เข้าร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 66
    นอกจากนี้ ทางคณะนักวิชาการจาก University of Tuscia (UNITUS) สาธารณรัฐอิตาลี ยังได้มีการเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และสถาบันสันติศึกษา ตามสาขาวิชาความเชี่ยวชาญและสนใจ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัยในอนาคตต่อไป