ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ขอเชิญผู้สนใจร่วมใช้บริการฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของรัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี




    อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิต / นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน / อุตสาหกรรม รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีความต้องการใช้บริการเครื่องมือ / อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านต่างๆ สามารถใช้บริการสืบค้นฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทาง www.stdb.mhesi.go.th

    ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของรัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ โดยรวบรวมข้อมูลศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ทั้งบุคลากร นักวิชาการ นักวิจัย เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ ความชำนาญ การใช้ประโยชน์ ฯลฯ ไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน และให้บริการสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมถึงสำรองเวลาใช้งานได้แบบ One stop service ผ่านเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งฐานข้อมูลดังกล่าว ถือเป็นการสนับสนุนภาคเอกชนโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่รัฐได้ลงทุนไปแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด