ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะทรัพย์ ม.อ. จัดประกวดทุเรียนพื้นบ้าน ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
    คณะทรัพยากรธรรมชาติโดยศูนย์วิจัยพืชยืนต้นและไม้ผลเมืองร้อน ร่วมกับ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และสมาคมศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดการประกวดทุเรียนพื้นบ้าน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เพื่อสร้างมูลค่าและยกระดับไม้ผลให้เป็นพืชเศรษฐกิจเฉพาะถิ่นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรที่ยั่งยืน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรัตน์ อโณทัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นประธาน ณ ลานไทร อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 66
สำหรับผลการประกวด มีดังนี้ 

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวแมะดะห์ ตีมุง จ.ยะลา ได้รับถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท

- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวมนัญญา เหมาะทอง จ.สงขลา ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท

- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายแวอารง ตาและ จ.ยะลา ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท

- รางวัลชมเชย ได้แก่ นายจีรศักดิ์ บุญสร้าง จ.สงขลา, นายตอรอหะ สาเหาะ จ.ยะลา และนายสันติชัย ปราชณรงค์ จ.ยะลา ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 500 บาท