ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านนิติศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1
    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านนิติศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ณ ห้อง 503 ชั้น 5 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

    พบกับปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หลอมรวมพัฒนาสังคม” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

    นอกจากนี้ ยังเวทีเสวนาทางวิชาการระดับชาติด้านนิติศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “Artificial Intelligence ในบริบทนิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

  • รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม วีระพันธ์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมขวัญ สุทธินนท์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • อาจารย์ ดร.ระพีพันธ์ เผ่าชู คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ดำเนินรายการโดย อาจารย์พงค์ศักดิ์ เจ๊ะพงค์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

    รับชม Live streaming ผ่านช่องทาง facebook page : คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ https://www.facebook.com/PSULaw/