ข่าวชาวสงขลานครินทร์

PSU Bazaar On Ground รับรางวัล Best initiative 2023 โครงการริเริ่มสร้างสรรค์โด่ดเด่น ด้านการฟื้นสร้างพื้นที่สาธารณะ
          ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ร่วมกิจกรรม Ignite Pitch กรณีศึกษาโครงการสร้างสรรค์โดดเด่น นำเสนอผลงานโครงการ PSU Bazaar On Ground : “Music Food fest @PSU in the garden” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร พร้อมรับรางวัล Best initiative 2023: Creative Public Space Transformation โครงการริเริ่มสร้างสรรค์โด่ดเด่น ด้านการฟื้นสร้างพื้นที่สาธารณะสู่พื้นที่สร้างสรรค์ ในกิจกรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อแนวคิดและแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก Thailand Creative Cities Network:TCCN 2023  เมื่อวันที่  6  กรกฎาคม  2566 ณ ห้องมรดกโลก โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น ย่านเมืองเก่าสงขลา จังหวัดสงขลา
          องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อแนวคิดและแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก Thailand Creative Cities Network:TCCN 2023 ภายใต้แนวคิด “Sustainable City Revival” ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก โดยมีนาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม           กิจกรรมขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก เป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่เมือง และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนมุมมอง กับเมือง สร้างสรรค์ที่ได้รับประกาศให้เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ซึ่งจะนำประสบการณ์การเรียนรู้ของเมืองต้นแบบ ทั้ง 5 เมือง ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ สุโขทัย กรุงเทพมหานคร และเพชรบุรี เป็นกรณีศึกษา เพื่อมาร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมกันหาแนวทางขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโกในประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและ ต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองก้าวสู่การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมือง สร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมต่อยอดทุนวัฒนธรรม หรือ แนวคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายภายใต้บริบทการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมือง สร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
          ทั้งนี้ สงขลาเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นหนึ่งเดียวในประเทศ คือเป็นเมือง 2 ทะเล มีทั้ง ทะเลสาบสงขลา 3 น้ำ คือ น้ำจืด น้ำกร่อย น้ำเค็ม และทะเลฝั่งอ่าวไทย มีระบบนิเวศแบบโหนด-นา- เล คือ ต้นตาล ท้องนา และทะเล เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ ก่อให้เกิดวัตถุดิบในการทำอาหารที่หลากหลาย ทั้งทางบกและทางน้ำ ซึ่งวัตถุดิบหลายชนิดพบได้เฉพาะที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเท่านั้น จนนำมาสู่ วัฒนธรรมการปรุงอาหาร ให้กลายเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของเมืองสงขลาจนถึงปัจจุบัน โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นการเปิดประสบการณ์ที่ดีในการนำไปสู่การต่อยอดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชนของเมืองสงขลา ให้เกิดการรับรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสู่ความอย่าง ยั่งยืนในอนาคต