ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. เดินสายจัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Form Hackathon ครั้งที่ 2 ณ วิทยาเขตปัตตานี ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานสู่รูปแบบ Digital Form
    กองบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Form Hackathon ครั้งที่ 2 เพื่อขับเคลื่อนทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรไปสู่การปฏิบัติงานในรูปแบบ Digital Form นำไปสู่การขับเคลื่อนการเป็น Smart University โดยมี ผศ. ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมการอบรม รวม 19 ทีม ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 66 ที่ผ่านมาผศ. ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะบุคลากรทุกสายงานให้มีความรู้ทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการขับเคลื่อนไปสู่ Smart University เพื่อให้การขับเคลื่อนการ Reskill ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรได้ผลอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม    การอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Form Hackathon จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการสามารถปรับรูปแบบการปฏิบัติงานในปัจจุบันที่ใช้แบบฟอร์มกระดาษไปสู่การปฏิบัติงานในรูปแบบ Digital Form ได้ ซึ่งการจัดในครั้งนี้ เป็นการจัดครั้งที่ 2 สำหรับบุคลากรวิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยฯ มีแผนจะเดินสายไปให้ความรู้กับบุคลากรให้ครบทั้ง 5 วิทยาเขต ภายในปีงบประมาณนี้ และจะจัดเวทีสำหรับให้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป