ข่าวชาวสงขลานครินทร์

กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลสนาม ม.อ.
    สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์ ได้แก่ หน้ากาก N95 จำนวน 1,200 ชิ้น ให้แก่ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดพิธีรับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564     ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้ง “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” ขึ้น เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด – 19 จากนั้นได้พระราชทานงบประมาณจากกองทุนฯ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนพัฒนาโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ป่วยอื่นๆ รวมทั้งพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลสนามในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ด้วย